Všeobecné pojistné podmínky

VPP

Přehled podmínek pojištění

Tyto pojistné podmínky se týkají pojistek s datem počátku pojištění nebo prodloužení pojištění od 01.01.2020.

Mezinárodní pojišťovací broker
MyPlan Insurance s.r.o. (dále jen “GOLFPLAN”), Golčova 485, Praha 4, 140 00, IČ: 08997314, zapsané  v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 328889.

Název pojistitele
XL Insurance Company SE

Druhy pojištění a pojistné ochrany

Toto pojištění může poskytnout pojistnou ochranu pro následující pojistná nebezpečí. Podrobnosti o  platné pojistné ochraně pro Vás jako pojištěného naleznete ve svém přehledu pojištění (pojistce):

 • Část 1.   Osobní odpovědnost
 • Část 2.   Škody na majetku třetí strany
 • Část 3.   Golfové vybavení
 • Část 4.   Pronájem náhradního golfového vybavení 
 • Část 5.   Úrazové pojištění
 • Část 6.   Stomatologické ošetření 
 • Část 7.  Hospitalizace
 • Část 8.  Náhrada klubových členských příspěvků
 • Část 9.  „Hole In One“
 • Část 10. Náhrada startovného na turnajích

Pojištění je individuální, určené pro amatérské hráče golfu,  kteří si zakoupili pojištění GOLFPLAN.

Přehled obsahu jednotlivých pojištění 

 • Část 1. Poskytuje pojištění odpovědnosti za škody na zdraví nebo majetku, způsobené třetí straně do limitu stanoveného v přehledu pojištění (pojistce).
 • Část 2. Poskytuje pojištění pro případ neúmyslné škody na majetku třetí strany, náhrada bez prejudice, do limitu stanoveného v přehledu pojištění (pojistce).
 • Část 3. Poskytuje pojištění pro případ ztráty nebo poškození golfového vybavení (náhrada nové za staré u položek do 3 let stáří a zakoupených jako nových) do limitu stanoveného v přehledu pojištění (pojistce).
 • Část 4. Poskytuje pojištění v případě pronájmu golfového vybavení, které následuje po jeho ztrátě definované v části 3 do limitu stanoveného v přehledu pojištění (pojistce).
 • Část 5. Poskytuje pojištění pro smrt úrazem, ztrátu končetiny a/nebo zraku, částečnou ztrátu zraku a trvalou neschopnost do limitů stanovených v přehledu pojištění (pojistce).
 • Část 6. Poskytuje pojištění pro případ poškození chrupu úrazem do limitu uvedeného v přehledu pojištění (pojistce).
 • Část 7. Poskytuje pojistnou ochranu, pokud jde o hospitalizaci, až do limitu uvedeného v přehledu pojištění (pojistce).
 • Část 8. Poskytuje náhradu nevyužitých klubových členských příspěvků v golfovém klubu až do limitu uvedeného v přehledu pojištění (pojistce).
 • Část 9. Poskytuje náhradu útraty v golfovém klubu při zahrání „hole in one“ při klubové soutěži do limitu stanoveného v přehledu pojištění (pojistce).
 • Část 10. Poskytuje náhradu nevratného startovného na turnajích do limitu stanoveného v přehledu pojištění (pojistce).

Mimořádné výluky nebo omezení

a) Pojištění je platné pouze při golfové hře nebo při účasti na golfové akci, včetně cesty do místa konání nebo z něj.

b) Pojištění je platné podle teritoriálních limitů uvedených v přehledu pojištění (pojistce). Pojistná smlouva golfového pojištění se řídí právním řádem České republiky. K řešení sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky. Nárok na pojistné plnění může u pojistitele uplatnit pouze pojištěný uvedený v přehledu pojištění (pojistce), poškozený nemá právo na uplatnění nároku na pojistné plnění vůči pojistiteli.

c) Pojištění je určeno výhradně pro jednotlivce, kteří jsou amatérští hráči golfu a mají bydliště v České republice.

d) V části 5 platí pro osoby mladší 18 let a starší 80 let snížené pojistné plnění.

e) Část 1 neposkytuje pojistnou ochranu újmy na zdraví Vašich zaměstnanců nebo rodinných příslušníků.

f) Pojistné částky uvedené v části 1 a 2 zahrnují náklady obhajoby.

g) Část 3 nezahrnuje ztráty vzniklé na Vašem pracovišti, místě vzdělávání nebo bydlišti ani ve vozidle zaparkovaném v těchto místech.

h) Část 3 neposkytuje pojistnou ochranu při odcizení z vozidla, pokud  vozidlo nebylo plně zabezpečeno, vybavení bylo uloženo na viditelném místě, vybavení nebylo uzamčeno ve schránce nebo v krytém zavazadlovém prostoru a odcizení nebylo provedeno po násilném vniknutí do vozidla.

i) V částech 3, 6, 7, 8 a 10 může být stanovena spoluúčast. Podrobnosti týkající se spoluúčasti pro Vaše pojištění jsou uvedeny v přehledu pojištění (pojistce). 

j) Jakékoli okolnosti, které mohou vést ke vzniku nároku podle části 1 a 2, musí být hlášeny bezodkladně.

k) Jakákoli ztráta vyplývající ze svévolného poškození a/nebo krádeže musí být hlášena policii do 24 hodin od zjištění a musí být známa spisová značka případu.

l) Dosažení „Hole in One“ musí být oznámeno prostřednictvím vyplněného formuláře Hlášení škody do 14 dní od okamžiku, kdy k němu došlo.

Doba pojištění

Doba pojištění je uvedena v přehledu pojištění (pojistce).

Vaše právo na ukončení smlouvy

Podmínky a povinnosti smluvních stran se v této smlouvě řídí právním řádem České republiky, pojištění je regulováno zákonem O pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb. V případě, že pojistné není zaplaceno do 30 dnů po dni začátku smlouvy, je tato smlouva zrušena od počátku pojištění.

Jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy.

Hlášení škody

Likvidace škod provádí samostatný likvidátor pojistných událostí (zapsán v registru České národní banky, číslo registrace 005887SLPU), kontakt: INSERVIS MVC s.r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, tel. +420 241 483 230, fax +420 241 482 028, email mvc@inservis.com.

Postup podávání stížností

Pokud máte nějakou stížnost, adresujte ji prosím: MyPlan Insurance s.r.o. a GFA s.r.o., Golčova 485, 148 00 Praha 4, Česká republika, telefon +420 224 235 210, email golfplan@golfplan.cz.  

Pokud Vaše stížnost není vyřízena nebo nejste spokojeni s naší odpovědí nebo navrhovaným řešením, můžete záležitost adresovat: Complaints Manager, XL Catlin Services SE, 20 Gracechurch Street, London EC3 0BG, Velká Británie, telefon +44 (0)20 7743 8487 nebo e-mail axaxlukcomplaints@axaxl.com.

XL Catlin Services SE jedná jménem pojištovny při vyřizování stížností.

Vaše práva

Vaše právo klienta použít právní kroky není dotčeno existencí ani využitím procedury podání stížnosti uvedené výše. Nicméně finanční ombudsman nebude posuzovat žádné případy, ve kterých je veden soudní spor. V případě neuspokojivého vyřízení stížnosti je možné dále se se stížností obrátit na Českou národní banku jako orgán dohledu v pojišťovnictví.

Předmět pojištění  

Tato pojistná smlouva poskytuje golfové pojištění a je schopna uspokojit požadavky a potřeby osob, které mají zájem o následující pojištění: 

 • Osobní odpovědnost
 • Škody na majetku třetí strany
 • Golfové vybavení
 • Pronájem náhradního golfového vybavení 
 • Úrazové pojištění
 • Stomatologické ošetření 
 • Hospitalizace
 • Náhrada klubových členských příspěvků
 • „Hole In One“
 • Náhrada startovného na turnajích

Jednotlivá pojištění jsou blíže uvedena v těchto pojistných podmínkách a v přehledu pojištění (pojistce).

Pojištění GOLFPLAN se sjednává na roční období s automatickým prodloužením pojistného období o další rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Pokud pojištění nezanikne, prodlužuje se za stejných podmínek o stejnou dobu, na kterou bylo sjednáno, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

Pojištění GOLFPLAN je uzavřeno pojistitelem XL Insurance Company SE (dále „pojistitelé“) a  prostřednictvím MyPlan Insurance s.r.o. a GFA s.r.o., Golčova 485, 148 00 Praha 4. 

Tento dokument obsahuje podrobnosti pojistných podmínek a výluk v pojištění, které se týkají Vašeho individuálního pojištění a je vydán v návaznosti na potvrzení Vašeho pojištění GOLFPLAN.

S přihlédnutím k Vámi provedené úhradě stanoveného pojistného, pojistitelé (dále mohou být také v textu uváděni jako „nás“, „my“, „náš“) tímto souhlasí vyplatit nebo poskytnout náhradu Vám, pojištěnému, nebo Vašemu oprávněnému zástupci, v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny níže.

Společnost MyPlan Insurance s.r.o. i GFA Insurance Services Praha, s.r.o. je autorizována a regulována dohledem v pojišťovnictví Českou národní bankou jako zprostředkovatel pojištění (zapsána v registru České národní banky, číslo registrace 032348PM).   

Musíme Vás upozornit na následující důležité podmínky tohoto pojištění:

DŮLEŽITÉ PODMÍNKY

Pojistné podmínky: Tento dokument byste si měli podrobně prostudovat současně s přehledem pojištění (pojistkou). Uvádí podrobnosti o tom, co je podmínkami a výlukami pojistky pojištěno a co pojištěno není.

Podmínky, výluky a záruky: Podmínky a výluky jsou platné pro jednotlivé části pojistné smlouvy, zatímco všeobecné výluky, podmínky a záruky jsou platné pro celou pojistnou smlouvu.

Výluka změny dat: Změny dat a zejména změna století mohou být doprovázeny rozsáhlými selháními počítačových a dalších systémů obsahujících počítačové čipy, jejichž řádné fungování závisí na informacích spojených s datem. Kromě části 1 platí, že je vyloučeno cokoliv, co je přímo či nepřímo způsobeno selháním jakéhokoli počítačového hardwaru nebo softwaru nebo jiného elektrického zařízení rozpoznat nebo zpracovat jakékoli datum jako skutečné kalendářní datum.

 • Limity: Všechny části mají stanoveny limity pojistných částek, do jejichž výše hradíme nároky podle dané části. Některé části také uvádějí sub-limity, například pro jednu položku.
 • Spoluúčast: Požadované náhrady v některých částech jsou sníženy o spoluúčast. Pokud je spoluúčast stanovena, Vy hradíte takto stanovenou část škody.
 • Odpovídající péče: Jste povinni vynaložit odpovídající péči k ochraně sebe a svého majetku a jednat vždy tak, jako byste pojištěni nebyli.
 • Stížnosti: Toto pojištění zahrnuje proceduru podávání stížností, jak postupovat, pokud předkládáte stížnost.
 • Období „na rozmyšlenou“: Tyto pojistné podmínky obsahují tzv. období „na rozmyšlenou“, které Vám umožňuje je vrátit, pokud můžete zdůvodnit, že nejste s poskytovanou pojistnou ochranou spokojeni.
 • Bydliště: zahrnuje jakékoli přístavby, např. garáže, kůlny a další skladovací prostory.

Vy i my máte/máme možnost volného výběru rozhodného práva pro toto pojištění. Pokud se s pojistiteli nedohodnete jinak, budete podléhat právu České republiky.

PROSÍME, ABYSTE SI PŘEČETLI DŮKLADNĚ TYTO PODMÍNKY, PŘEHLED POJIŠTĚNÍ (POJISTKU) A CELÝ TENTO DOKUMENT.

Pokud tato pojistná smlouva nesplňuje Vaše potřeby, vraťte ji v zákonem povolené lhůtě. 

Mějte prosím na vědomí, že toto pojištění je určeno pouze pro osoby, které nejsou profesionálními hráči golfu a mají bydliště v České republice.

DOBA PLATNOSTI POJIŠTĚNÍ

Pojištění je platné po dobu, která je definována v přehledu pojištění (pojistce).

PROVOZNÍ DOBA

Poskytovaná pojistná ochrana platí pro účely Vašeho hraní golfu nebo Vaší účasti na golfové akci a platí od okamžiku,

a)      Kdy opustíte své trvalé či dočasné bydliště nebo své běžné či dočasné místo zaměstnání nebo studia, podle toho, co nastane později, během přepravy na golfovou akci, během golfové akce a přepravy z golfové akce, až do návratu do trvalého nebo dočasného bydliště, běžného nebo dočasného místa zaměstnání nebo studia po skončení golfové akce, podle toho, co proběhne dříve; 

b)      Teritoriální limit definovaný v přehledu pojištění (pojistce) je  celý svět, provozní doba pro Vaše pojištění pro části 3 a 4 je počítána od okamžiku, kdy opustíte své trvalé nebo dočasné bydliště, běžné nebo dočasné místo zaměstnání nebo studia, podle toho, co nastane později, během cesty do zahraniční destinace a ubytování, až po návrat do místa trvalého nebo dočasného bydliště, běžného nebo dočasného místa zaměstnání nebo studia;

c)      Pojištění podle části 3 je rozšířeno na golfové vybavení uložené v uzamčeném prostoru v uznávaném golfovém areálu a tento uzamčený prostor musí vykazovat důkazy násilného vniknutí.

Golfová akce je definována jako hra nebo trénink v uznávaném golfovém areálu nebo jako účast na golfové aktivitě jako divák či host.

Pojištění podle části 10 je rozšířeno tak, že zahrnuje až 14 dnů před golfovým turnajem.

ÚZEMNÍ PLATNOST

Pojištění je platné pouze v rozsahu územních limitů definovaných v přehledu pojištění (pojistce). Upozorňujeme VŠAK na podmínky a výluky (a).(x) v části 1 – Osobní odpovědnost.

ČÁST 1 - OSOBNÍ ODPOVĚDNOST

Předmětem pojištění je odpovědnost pojištěného za škodu na zdraví nebo věci, za níž je pojištěný právně odpovědný dle právních předpisů státu, na jehož území byla škoda způsobena v souvislosti s golfovou hrou v golfovém areálu.

Poskytneme Vám náhradu do limitu uvedeného v přehledu pojištění (pojistce), který zahrnuje veškeré náklady a výdaje za právní odpovědnost při:

(a) ublížení na zdraví jakékoli třetí strany s výjimkou Vašich zaměstnanců nebo členů Vaší rodiny;

(b) poškození majetku ve vlastnictví třetích osob, ne však majetku, který je vlastněn nebo ve správě či kontrole Vaší, Vaší rodiny; pokud bylo způsobeno nehodou, nastalou během provozní doby.

PODMÍNKY A VÝLUKY - Část 1

(a) Nejsme odpovědni za škody, vzniklé přímo nebo nepřímo z:

      (i) odpovědnosti zaměstnanců, smluvní odpovědnosti nebo odpovědnosti Vaší nejbližší rodiny (manžel(ka), děti, rodiče, sourozenci a jejich rodiny);

      (ii) odpovědnosti zvířat, která vlastníte nebo jsou ve Vaší péči, správě nebo pod Vaší kontrolou;

      (iii) jakéhokoli úmyslného, zlomyslného nebo nezákonného činu;

      (iv) vlastnictví nebo užívání pozemků;

      (v) obchodní, podnikatelské nebo profesní činnosti;

      (vi) vlastnictví, držení nebo užívání vozidel, letadel, plavidel jiných, než jsou motorizované golfové vozíky;

      (vii) vzniklé pod vlivem alkoholických nápojů, návykových látek nebo užití střelných zbraní;

      (viii) za právní náklady vyplývající z trestního řízení;

      (ix) přímo nebo nepřímo související s azbestem.

      (x) Pojistná smlouva golfového pojištění se řídí právním řádem České republiky. K řešení sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky. Nárok na pojistné plnění může u pojistitele uplatnit pouze pojištěný uvedený v přehledu pojištění (pojistce), poškozený nemá právo na uplatnění nároku na pojistné plnění vůči pojistiteli;

      (xi) zákonná odpovědnost přímo nebo nepřímo vyplývající z provozu silničních vozidel.

(b) V případě nároku odškodnění podle této části jste povinni nám bez prodlení zaslat oznámení, žalobu, předvolání nebo informaci o právním řízení a poskytnout nám všechny potřebné informace a pomoc, abychom mohli jednat o škodě nebo zabezpečit postup v řízení. 

Nejste oprávněni vyjednávat, platit, vyrovnat, připustit nebo popírat jakýkoli nárok bez našeho písemného souhlasu.

(c) Neneseme odpovědnost za škodu, chorobu nebo onemocnění přímo nebo nepřímo vzešlé z nakažlivé nemoci.

(d) Pojistná částka uvedená v přehledu pojištění (pojistce) zahrnuje všechny náklady spojené s obhajobou nároku.

Jste povinni nás ihned informovat o všech skutečnostech, které by mohly vést ke vzniku škody podle této části a průběžně nás informovat o situaci, dokud nebude škoda plně vyřízena.

ČÁST 2 - ŠKODA NA MAJETKU TŘETÍ STRANY

Poskytneme Vám pojistnou ochranu do částky uvedené v přehledu pojištění (pojistce) za škodu nebo poškození majetku ostatních osob, kterou můžete neúmyslně způsobit při golfové hře.

PODMÍNKY A VÝLUKY - Část 2

Toto pojištění se nevztahuje na případy, kdy z jakékoli smlouvy vyplývá zákonná odpovědnost uzavřít pojištění pro dotyčný objekt, jiná než podle této smlouvy.

V případě nastalé škody je podmínkou, že:

(a) doložíte, že škoda nastala;

(b) škoda bude v první řadě nárokována u pojistitele třetí strany s tím, že plnění bude vyplaceno z jiného pojištění, které je v platnosti. Pokud takové pojištění není v platnosti nebo je takový požadavek zamítnut, musíte obdržet písemné potvrzení o této skutečnosti od třetí strany a předložit nám jej s kompletními informacemi;

(c) existují uspokojivé důkazy o tom, že škoda je Vaší odpovědností a že vyrovnání bude provedeno bez právní odpovědnosti a že nebyla prokázána nedbalost;

(d) jakákoli škoda, která je mimo stanovené podmínky nebo přesáhne či by mohla přesáhnout limit uvedený v přehledu pojištění (pojistce), bude – aniž by bylo dotčeno jakékoli odškodnění podle této části či Vaše odpovědnost vůči třetí straně – posouzena podle části 1 tohoto pojištění, kde od poškozené třetí strany bude vyžadován důkaz Vaší nedbalosti;

(e) škoda nebyla způsobena nebo zapříčiněna žádným z důvodů uvedených v Podmínkách a výlukách pod bodem (a) části 1.

Jste povinni nás ihned informovat o všech skutečnostech, které by mohly vést ke vzniku škody podle této části a průběžně nás informovat o situaci, dokud nebude škoda plně vyřízena.

ČÁST 3 - GOLFOVÉ VYBAVENÍ

Souhlasíme s tím, že Vám uhradíme náklady v rozsahu a způsobem daným v této části na opravu nebo výměnu golfového vybavení, jak je definováno níže, do limitu uvedeného v přehledu pojištění (pojistce); které vlastníte (ne pronajaté, půjčené nebo Vám svěřené), které je fyzicky ztraceno nebo poškozeno způsobem, který není níže vyloučen v provozní době.

Pokud zakoupíte srovnatelnou náhradu za ztracenou nebo poškozenou věc od dodavatele námi schváleného, uhradíme náklady na tuto náhradu za předpokladu, že ztracený předmět nebyl v době ztráty starší 3 let, a dále za podmínky, že byl zakoupen jako nový. Pokud byl předmět starší než 3 roky nebo nebyl zakoupen jako nový, budeme k náhradě přistupovat z pohledu časové ceny při náhradě škody nebo opravě, podle toho, která je nižší.

Pokud je oprava předmětu neekonomická, posuzujeme ho, jako by byl ztracen.

Definice: 

 • Golfovým vybavením jsou myšleny golfové hole, míčky, bag, ruční vozíky, oblečení a příslušenství (mimo vozíků), speciálně navržené a zakoupené pro golfovou hru. 
 • Vybavení je rozšířeno i na zavazadla, osobní věci a trofeje do limitu definovaného v přehledu pojištění (pojistce).
 • Časová cena znamená hodnotu předmětu v okamžiku bezprostředně před jeho ztrátou nebo poškozením.
 • Osobní věci jsou definovány jako oblečení, zavazadla a předměty osobní potřeby, ale nezahrnují peníze, kreditní karty, debetní karty nebo karty obchodů, které máte běžně u sebe, pokud odejdete z domu.
 • Majetek znamená golfové vybavení definované výše.
 • Hraním golfu se rozumí fyzické, trvající zapojení se do hry nebo tréninku na místě, které je uznáváno jako golfový areál.
 • Limity pro jednotlivé předměty: 
 • Limity pro jednotlivý předmět jsou určeny pojistnou ochranou, kterou jste si zvolili a která je podrobně uvedena v přehledu pojištění (pojistce). 
Následující limity pro jednotlivé předměty jsou pro golfové vybavení:
 • Bogey: 6 000 Kč
 • Par: 7 500 Kč
 • Birdie: 15 000 Kč

PODMÍNKY A VÝLUKY - Část 3

(a) Jste povinni běžně a dostatečně pečovat o své golfové vybavení a ve všech případech ztráty, odcizení nebo poškození postupovat tak, jako byste nebyli pojištěni.

(b) Nehradíme následující ztráty: Následující ztráty nejsou předmětem pojištění

      (i) jakékoli ztráty způsobené úmyslným poškozením a/nebo odcizením, které nebyly nahlášeny policii do 24 hodin od jejich zjištění a nemáte referenční číslo případu;

      (ii) jakékoli poškození či ztrátu majetku při přepravě, která nebyla nahlášena přepravci a nemáte o tom písemnou zprávu. V případě ztráty při letecké přepravě je vyžadován protokol o ztrátě zavazadel;

      (iii) ztrátu nebo odcizení majetku, který byl ponechán bez dozoru, s výjimkou násilného vniknutí do nebo z objektu, bezpečnostně kontrolované klubovny, šaten nebo bezpečně uzamčené skříňky nebo podobného místa určeného pro uložení předmětů;

      (iv) ztrátu nebo odcizení majetku ponechaného bez dozoru venku, mimo golfového hřiště při hře;

      (v) odcizení z motorového vozidla ponechaného bez dozoru, které je zaparkované mimo nebo v blízkosti Vašeho trvalého nebo přechodného bydliště nebo běžného či dočasného místa zaměstnání;

      (vi) odcizení z motorového vozidla ponechaného bez dozoru, pokud vybavení bylo uloženo na viditelném místě, vybavení nebylo uloženo v uzamčené schránce nebo uzavřeném zavazadlovém prostoru se všemi zabezpečovacími prvky vozidla aktivovanými a existuje důkaz násilného vniknutí do vozidla, doložený policejní zprávou;

      (vii) odcizení z motorového vozidla ponechaného bez dozoru, mezi 22 a 8 hodinou, není-li jinak vyloučeno dle bodu (b) (vi).

(c) Majetek, který není touto smlouvou pojištěn:

      (i) obchodní vzorky, zboží, obchodní nástroje;

      (ii) majetek specificky pojištěný jinou smlouvou.

(d) Neneseme odpovědnost za:

      (i) ztrátu nebo poškození způsobené zpožděním, běžným opotřebením, poškozením způsobeným moly nebo hmyzem, atmosférickými nebo klimatickými podmínkami, výrobní vadou, skrytou závadou, poruchou nebo mechanickým poškozením jakéhokoli druhu;

      (ii) ztrátu konfiskací, zadržením celníky nebo jiným úřadem;

      (iii) rozbití nebo poškození křehkých předmětů a jakékoli následky tohoto;

      (iv) ztrátu nebo poškození golfového vybavení, pokud se nachází v místě Vašeho trvalého bydliště nebo v místě trvalého zaměstnání.

(e) V případě škody na páru nebo soupravě předmětů hradíme pouze hodnotu té části páru nebo soupravy, které je ztracena, odcizena nebo poškozena.

(f) Škoda bude posuzována na základě časové ceny, pokud nebude doložen alespoň jeden nebo několik následujících dokladů:

            (i) originál prodejního dokladu nebo pokladní stvrzenka;

            (ii) originál ocenění provedeného před ztrátou nebo poškozením místem nákupu nebo původu;

            (iii) výpis z banky nebo kreditní karty prokazující nákup vybavení.

(g) Spoluúčast: částka uvedená v přehledu pojištění (pojistce) a aplikuje se na každou hlášenou škodu.

ČÁST 4 - PRONÁJEM NÁHRADNÍHO GOLFOVÉHO VYBAVENÍ

V případě ztráty nebo poškození golfového vybavení pojištěného v části 3 Vám uhradíme náklady na dočasný pronájem vybavení, až do limitu stanoveného v přehledu pojištění (pojistce). Předpokladem je, že je toto vybavení srovnatelné a není výrazně kvalitnější než vybavení ztracené nebo poškozené.

PODMÍNKY A VÝLUKY - Část 4

(a) Jakýkoli nárok podle této části je podmíněn tím, že existuje uznaná a platná škoda podle části 3 pro pojištění ztráty nebo poškození golfového vybavení.

(b) Škoda nebude hrazena v případě, že celková částka nároku ztráty nebo poškození golfového vybavení a pronájmu vybavení je nižší než spoluúčast, uvedená v části 3, jak je definována v přehledu pojištění (pojistce).

       Pokud však výše škody vyplývající ze ztráty nebo poškození vybavení a pronájmu golfového vybavení přesahuje částku spoluúčasti podle bodu 3, jak je definována v přehledu pojištění (pojistce), uhradíme Vám pouze částku, která přesahuje hodnotu spoluúčasti.

(c) Škoda podle této části nebude uhrazena, pokud nebude doložena nejméně jedním z následujících dokladů:

             (i) originál prodejního dokladu nebo pokladní stvrzenka;

             (ii) výpis z banky nebo kreditní karty prokazující pronájem vybavení.

(d) Vynaložíte odpovídající úsilí k tomu, aby účtovaná částka za pronájem golfového vybavení byla co nejnižší.

ČÁST 5 - POJIŠTĚNÍ ÚRAZU

S výhradou podmínek a výluk uvedených v této části a všeobecných podmínek a výluk stanovených na druhé straně, pokud v průběhu provozní doby utrpíte újmu na zdraví způsobenou úrazem, který povede sám o sobě a nezávisle na jakékoli další příčiny ve lhůtě 180 dnů od data úrazu k:

(a) Vaší smrti;

(b) ztrátě jedné nebo více Vašich končetin fyzickým oddělením v oblasti zápěstí/kotníku nebo výše;

(c) k celkové nenahraditelné ztrátě zraku u jednoho nebo obou očí, měřeno podle stupnice Snellen; 

(d) k částečné nenahraditelné ztrátě zraku u jednoho nebo obou očí, měřeno podle stupnice Snellen. Částečnou nenahraditelnou ztrátu zraku se rozumí ztráta 50 % nebo více vidění u jednoho oka, za což bude vyplacen maximálně limit stanovený v přehledu pojištění (pojistce);

(e) trvalou celkovou neschopnost, která Vám brání vykonávat jakékoli povolání;

uhradíme Vám nebo Vašim dědicům a vykonavatelům částku uvedenou v přehledu pojištění (pojistce).

Poznámka: Pro děti do 18 let je pojistné plnění v případě smrti omezeno částkou 30 000 Kč.

Pro osoby ve věku 80 a více let je pojistné plnění dle bodů (a), (b), (c) a (d) omezeno částkou 150 000 Kč a neposkytuje se pojistné plnění podle písm. (e).

Úraz je definována jako vnější, náhlá, neočekávaná, neobvyklá konkrétní událost v definovatelném čase a místě.

PODMÍNKY A VÝLUKY - Část 5

(a) Nebudeme hradit žádné nároky, pokud jste si v době sjednání tohoto pojištění byli vědomi jakéhokoli zdravotního stavu nebo souboru okolností, za kterých lze rozumně očekávat, že povedou k pojistné události.

(b) Neneseme odpovědnost za nároky přímo či nepřímo vyplývající z:

      (i) jakýchkoli činností jiných než rekreační golfové hry, úmyslného vystavení riziku (jinak než ve snaze zachránit lidský život), manuální práce v souvislosti s povoláním, podnikáním nebo obchodem, nebo létání (s výjimkou cestování jako cestující v plně licencovaném vícemotorovém letadle určeném pro dopravu cestujících);

      (ii) sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu, úmyslného sebepoškozování;

      (iii) účinků opojení lihovinami nebo drogami;

      (iv) jízdy na motocyklu, ať už jako řidič nebo spolujezdec, není-li řidič držitelem platné licence umožňující mu/jí na motocyklu jezdit;

      (v) jakýchkoli okolností, které se projevovaly před datem vydání Vaší pojistky;

(c) v případě nároku musí být námi jmenovanému zdravotnímu poradci nebo poradcům umožněno vyšetřit Vás tak často, jak to budeme považovat za nutné.

(d) Neneseme odpovědnost za nároky vzniklé z lékařské či chirurgické léčby (není-li nezbytná v důsledku nezaviněného zranění, které je předmětem pojistného plnění dle podmínek tohoto pojištění).

(e) Platba pojistného plnění v případě trvalé invalidity se provádí na základě certifikace posudkového lékaře, který bude uvádět, že je vám plně znemožněno provádět jakoukoli výdělečnou činnost po dobu 12 měsíců a že na konci takového období nemáte nadějí na zlepšení.

(f) Nebudeme hradit více než jedno paušální pojistné plnění podle této části.

ČÁST 6 - STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ

Uhradíme Vám stomatologické, chirurgické náklady a náklady na specialistu, nemocniční, chirurgické a zdravotní pomůcky, ne však přesahující pojistnou částku uvedenou v přehledu pojištění (pojistce) v případě stomatologického zranění, které jste utrpěli během provozní doby, a které bylo výhradně způsobeno úrazem nezávisle na dalších příčinách (dále jen stomatologické zranění). Hradíme jen ty náklady, které nutně a přiměřeně vznikly v době 12 měsíců od data stomatologického zranění.

Úraz je definována jako vnější, náhlá, neočekávaná, neobvyklá konkrétní událost v definovatelném čase a místě.

PODMÍNKY A VÝLUKY - Část 6

Nehradíme léčení, které vyplývá z:

(a) sebepoškozování;

(b) kosmetické nebo plastické chirurgie, pokud není vyvolána stomatologickým poraněním vzniklým v době pojištění;

(c) kontrol, rentgenů, vytržení zubu, výplní a obecné stomatologické péče s výjimkou následků stomatologického zranění;

(d) prohlídky pro kontrolní účely, která není vyvolána stomatologickým poraněním;

(e) jakéhokoli stavu, který vznikl dříve, než jste byli pojištěni tímto pojištěním;

(f) poškození zubní protézy, můstků nebo jiných forem zubní protézy, pokud se tak nestane v důsledku stomatologického poranění;

(g) běžného opotřebení;

(h) stomatologického poranění způsobeného potravinami, včetně cizích těles v potravinách;

(i) stomatologického poranění, které není zjevné do 7 dnů ode dne vzniku stomatologického poranění;

(j) nehradíme částku uvedenou v přehledu pojištění (pojistce) jako spoluúčast.

ČÁST 7 - HOSPITALIZACE

Uhradíme částku uvedenou v přehledu pojištění (pojistce), pokud v důsledku zranění utrpěného při hraní golfu nebo návštěvě golfové akce, jste jako pojištěná osoba přijati do nemocniční lůžkové péče na dobu nejméně 24 hodin na doporučení praktického lékaře nebo příslušného nemocničního lékaře. Pojistné plnění skončí buď po uplynutí 25 dnů, nebo v době propuštění pojištěné osoby z nemocnice, podle toho, co nastane dříve.

Maximální částka splatná za den je definována v přehledu pojištění (pojistce).

PODMÍNKY A VÝLUKY - Část 7

Doba uvedená v přehledu pojištění (pojistce) se v případě pojistné události podle této části uplatňuje s výhradou spoluúčasti.

V případě nároku musí být námi jmenovanému zdravotnímu poradci nebo poradcům umožněno vyšetřit Vás tak často, jak to budeme považovat za nutné.

Toto pojištění se nevztahuje na hospitalizaci způsobenou nebo vyplývající z:

(a) sebepoškozování;

(b) vyšetření pro kontrolní účely;

(c) jakéhokoli stavu, který vznikl dříve, než jste byli pojištěni tímto pojištěním;

(d) je-li pojištěná osoba upoutána na lůžko v jakékoli instituci používané jako sanatorium nebo zotavovna, místo odpočinku, geriatrické oddělení ústav pro duševně choré, rehabilitační zařízení nebo zařízení s rozšířenou péčí nebo jako místo léčby osob závislých na alkoholu nebo drogách.

ČÁST 8 - NÁHRADA KLUBOVÝCH ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Pokud jste zaplatili roční částku členských příspěvků v golfovém klubu a nemůžete hrát golf kvůli úrazu, k němuž došlo během provozní doby, uhradíme Vám peněžní hodnotu klubových příspěvků odpovídající hodnotě nevyužitých a nevratných příspěvků za zbývající období až do konce aktuálního členského roku, do výše limitu uvedeného v přehledu pojištění (pojistce).

Úraz je definována jako vnější, náhlá, neočekávaná, neobvyklá konkrétní událost v definovatelném čase a místě.

PODMÍNKY A VÝLUKY - Část 8

(a) Nebudeme hradit žádné nároky, pokud jste si v době před sjednáním pojištění definovaného v přehledu pojištění (pojistce) byli vědomi jakéhokoli zdravotního stavu nebo souboru okolností, za kterých lze rozumně očekávat, že povedou k pojistné události.

(b) Neneseme odpovědnost za nároky přímo či nepřímo vyplývající z:

      (i) jakýchkoli činností jiných než rekreační golfové hry, úmyslného vystavení riziku (jinak než ve snaze zachránit lidský život), manuální práce v souvislosti s povoláním, podnikáním nebo obchodem, nebo létání (s výjimkou cestování jako cestující v plně licencovaném vícemotorovém letadle určeném pro dopravu cestujících);

      (ii) sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu, úmyslného sebepoškozování;

      (iii) účinků opojení lihovinami nebo drogami;

      (iv) jízdy na motocyklu, ať už jako řidič nebo spolujezdec, není-li řidič držitelem platné licence umožňující mu/jí na motocyklu jezdit;

            (v) jakýchkoli předem existujících závad, slabosti, nemoci nebo choroby v době nehody;

(c) V případě nároku musí být námi jmenovanému zdravotnímu poradci nebo poradcům umožněno vyšetřit Vás tak často, jak to budeme považovat za nutné.

(d) Neneseme odpovědnost za nároky vzniklé z lékařské či chirurgické léčby (není-li nezbytná v důsledku nezaviněného zranění, které je předmětem pojistného plnění dle této pojistky) během provozní doby.

(e) Nebudeme hradit více než jednu částku či pojistnou událost dávky podle této části v průběhu doby pojištění, jak se uvádí v přehledu pojištění (pojistce).

(f) Nehradíme období uvedené v přehledu pojištění (pojistce) jako spoluúčast.

ČÁST 9 - HOLE IN ONE

Souhlasíme s výplatou pojistné částky do limitu uvedeného v přehledu pojištění (pojistce) jako výdajů, zaplacených v klubovně v případě, že jste během golfové hry zahráli hole in one.

PODMÍNKY A VÝLUKY - Část 9

(a) Tato část pojištění je platná pouze pro 18-ti jamkové soutěže nebo klubové soutěže, které jsou v souladu s pravidly a předpisy  stanovenými Mezinárodní amatérskou golfovou federací. 

(b) Skórkarta musí být kompletně vyplněna, podepsaná a potvrzená sekretářem klubu.

(c) Nejsou povoleny žádné cvičné rány a jamky nesmí být v kratší vzdálenosti, než je uvedeno v klubové specifikaci.

(d) Oznámení pojistné události nám musí být doručeno co možná nejdříve písemně, spolu s položkovým originálem účtu. Doložené účty se musí týkat dne, kdy došlo k zahrání jamky na jeden úder a musí být vystaveny pouze zařízením golfového klubu.

(e) Pokud předložíte k úhradě pojistnou událost, o které víte, že je podvodná, veškerá pojistná ochrana této smlouvy propadá ve prospěch pojistitelů, veškeré náhrady zrušeny a budeme informovat o této skutečnosti sekretáře klubu.

ČÁST 10 – NÁHRADA STARTOVNÉHO NA TURNAJÍCH

V případě, že jste zaplatili startovné na uznávaném golfovém turnaji a budete muset svoji účast z důvodu nemoci nebo úrazu zrušit až 14 dní před datem zahájení akce, uhradíme jakoukoli nevyužitou část startovného, u něhož nebude možné dosáhnout refundace ze strany organizátorů turnaje. Tento oddíl se použije pouze v případě, že se nemůžete akce zúčastnit, protože nemůžete hrát golf.

PODMÍNKY A VÝLUKY - Část 10

(a) Nebudeme hradit žádné nároky, pokud jste si v době před sjednáním pojištění definovaného v přehledu pojištění (pojistce) byli vědomi jakéhokoli zdravotního stavu nebo souboru okolností, za kterých lze rozumně očekávat, že povedou k pojistné události.

(b) Neneseme odpovědnost za nároky přímo či nepřímo vyplývající z:

      (i) sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu, úmyslného sebepoškozování;

      (ii) účinků opojení lihovinami nebo drogami;

      (iv) jízdy na motocyklu, ať už jako řidič nebo spolujezdec, není-li řidič držitelem platné licence umožňující mu/jí na motocyklu jezdit;

      (v) jakýchkoli předem existujících závad, slabosti, nemoci nebo choroby v době zápisu na turnaj;

(c) V případě nároku musí být námi jmenovanému zdravotnímu poradci nebo poradcům umožněno vyšetřit Vás tak často, jak to budeme považovat za nutné.


OBECNÉ PODMÍNKY, PODMÍNKY HLÁŠENÍ ŠKOD A VÝLUKY

(PLATÍ PRO VŠECHNY ČÁSTI)

Hlášení škody – Dojde-li ke skutečnosti vedoucí ke vzniku nároku podle tohoto pojištění, musíte:

1)      uvědomit nás dle pokynů v části „Jak nahlásit škodu“ následovně“

a.      Části 1-8 – Vyplňte formulář Hlášení škody do 30 dnů od data škodné události;

b.      Část 9 – Vyplňte formulář Hlašení škody do 14 dnů od data dosažení;

c.      Do 7 dnů ode dne ztráty u jakýchkoli pojistných událostí týkajících se vzpoury, povstání, stávky nebo blokády prováděné pracovníky.

2) zajistit hlášení policii, jakmile je to možné, nejpozději do 24 hodin od zjištění. Je třeba si vyžádat spisovou značku případu;

3) poskytnout nám důkazy a informace týkající se pojistné události, které můžeme důvodně požadovat, spolu s (je-li to vyžadováno) čestným prohlášením o pravdivosti nároku a souvisejících záležitostech;

4) přijmout okamžitá opatření k minimalizaci ztráty, zničení, poškození, zranění, nemoci nebo choroby;

5) postoupit nám každý dopis, předvolání, nárok, soudní příkaz a proces, a to ihned po jeho obdržení;

PROHLÁŠENÍ O RUČENÍ

Povinnosti pojistitele upisujícího riziko podle pojistné smlouvy jsou samostatné, nejsou společné a jsou omezeny výhradně v rozsahu jednotlivého úpisu každého z nich.  Upisující pojistitelé nejsou odpovědni za úpis jakéhokoliv soupojistitele, který z jakýchkoliv příčin není schopen splnit část svých závazků.

JAK NAHLÁSIT ŠKODU

Přečtěte si prosím informace v části Obecné podmínky, podmínky hlášení škod a výluky. Dále sdělte podrobnosti o hlášené škodě a vyžádejte si formulář pro nahlášení škody, a to buď na telefonním čísle +420 241 483 230 nebo e-mailem: mvc@inservis.com. Formulář ke stažení je také k dispozici na webových stránkách www.golfplan.cz.

Nemůžeme uhradit žádnou škodu, pokud nebudou splněny tyto podmínky.

Kontrola likvidace pojistných události

 1. Máme výhradní právo kontroly všech procesů likvidace pojistných události a výplaty pojistného plnění.
 2. Žádné přiznání, nabídka, příslib, platba nebo odškodnění, které byste učinili nebo předali Vy nebo Váš zástupce, nemohou být provedeny bez našeho písemného souhlasu.
 3. V případě vzniku události, která vede ke vzniku škody, jsme my nebo námi pověřená osoba oprávněni bez vazby na vznikající odpovědnost nebo snížení některých našich práv, vstoupit, převzít nebo držet ve vlastnictví prostory, kde událost nastala, a můžeme převzít nebo požadovat, aby nám byl doručen pojištěný majetek a nakládat s ním pro všechny rozumné účely a jakýmkoli způsobem.
 4. Pokud Vy nebo Váš zástupce nepostupuje(te) podle našich požadavků, brání(te) nebo překáží(te) nám ve výkonu kterýchkoliv výše uvedených postupů, všechny nároky z tohoto pojištění budou zrušeny.
 5. Žádný majetek nemůže být ponechán pojistitelům, bez ohledu na to, zda jej dočasně převzali, nebo nikoli.
 6. Můžeme Vám kdykoli podle vlastního uvážení vyplatit maximální částku splatnou dle této pojistné smlouvy nebo jakékoli nižší částky, které mohou likvidovat pojistnou událost nebo události. Neneseme žádnou další odpovědnost s výjimkou úhrady nákladů a výdajů, které mohly být vynaloženy před touto platbou, za předpokladu, že v případě pojistné události nebo řady pojistných událostí, ze kterých pro Vás vyplyne odpovědnost vyplatit částku vyšší než je pojistná částka nebo nejvyšší náhrada škody, nepřesáhne naše odpovědnost za tyto náklady a výdaje částku úměrnou tomu, v jakém poměru je naše platba pro vás k celkové platbě, kterou platíte Vy nebo která je placena Vaším jménem na likvidaci pojistné události nebo událostí.

Podmínky nároku na náhradu škody

1) Pokud v čase jakékoliv ztráty, poškození nebo odpovědnosti podle této smlouvy vzniklé, je v platnosti jiné pojištění, které pojišťuje stejnou škodu, poškození nebo odpovědnosti, my hradíme pouze naši proporční část.

2) Dále nejsme odpovědni za náhradu následujících:

     (a) nemoc, úraz, škoda, poškození, odpovědnost nebo jakékoli výdaje, vyplývající nebo vzniklé z následné škody, přímo nebo nepřímo způsobené nebo vzniklé za přispění:

           (i) ionizujícího záření nebo kontaminace radioaktivitou z jaderného paliva nebo radioaktivních toxických výbušnin nebo nebezpečných materiálů jakéhokoliv výbušného jaderného zařízení nebo jaderných komponent;

           (ii) války, invaze, aktu cizího nepřátelství, nepřátelských akcí (bez ohledu na stav vyhlášení války), občanské války, nepokojů, povstání, revoluce, vzpoury nebo vojenské či násilné síly, či konfiskace nebo zabavení, nacionalizace, zrekvírování nebo poškození majetku následkem příkazu vlády nebo jiné autority;

           (iii) terorismu (včetně, bez omezení, současné nebo následné ztráty, poškození, právní odpovědnosti nebo zranění, způsobené požárem a / nebo rabováním a / nebo odcizením). Terorismus znamená jakékoliv činy nebo činy síly a/nebo násilí, které mají politické, náboženské nebo jiné příčiny; a/nebo směřující ke svržení nebo ovlivnění vlády de jure nebo de facto; a/nebo s cílem uvedení veřejnosti nebo její části do strachu, osobou nebo osobami jednajícími samostatně, zastupujícími nebo ve spojení s jakoukoliv organizací. Při JAKÉMKOLIV NÁROKU škody a jiné činnosti, procesu nebo postupu vedoucího k nároku úhrady škody, DOKAZOVÁNÍ, že taková škoda nenastala v souladu s výlukou terorismu, uvedenou výše, leží na Vás;

           (iv) tlakových vln způsobených letedlem nebo jiným leteckým zařízením, pohybujícím se zvukovou nebo nadzvukovou rychlostí.

     (b) jakýchkoliv následných škod.

3) Jste povinni vynaložit odpovídající úsilí předcházet nehodě, zranění, ztrátě nebo poškození a v každém okamžiku se chovat tak, jako byste nebyli pojištění.

4) Je nutné řádně dodržovat a plnit všechny podmínky tohoto pojištění z Vaší strany nebo ze strany kohokoli, kdo jedná Vaším jménem, pokud se vztahují k čemukoli, co musíte udělat nebo splnit vy nebo kdokoli jednající Vašim jménem. Neplnění podmínek smlouvy může zrušit platnost Vašeho pojistného nároku.

5) Do 30 dnů od skončení pojistné doby jste povinni uhradit nám náklady, které nejsou pojištěny touto pojistnou smlouvou a které jsme převzali za Vás.

6) Pokud vy nebo osoba Vás zastupující vznese(te) nárok na pojistné plnění, o kterém ví(te), že je nepravdivé nebo podvodné s ohledem na částku či jiné skutečnosti, bude toto pojištění zrušeno a všechny nároky z něho propadnou.

7) Všechny nároky podle této pojistné smlouvy podléhají právní úpravě České republiky, jejíž soudy mají právo rozhodovat o případných sporech ze smlouvy vyplývajících.

8) Po datu vydání tohoto pojištění není možné vrátit zaplacené pojistné, pokud své pojištění GOLFPLAN  nezrušíte do 14 dnů od nákupu v souladu s ustanovením v pojištění GOLFPLAN, které se týká vrácení peněz ve lhůtě 14 dnů, a za podmínky, že nedošlo k žádným škodám.

9) Neodpovídáme za žádné škody, zranění, poškození, nemoci, smrt nebo právní odpovědnost, které přímo nebo nepřímo byly zapříčiněny nefunkčností nebo poškozením jakéhokoliv vybavení nebo počítačového programu, bez ohledu na to, zda jej vlastníte či nikoliv, který je určen k rozpoznání nebo správnému uvedení jakéhokoliv data jako správného kalendářního data, nebo pokračování své správné funkcionality po takovémto datu.

POSTUP PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Pokud máte nějakou stížnost, adresujte ji prosím: MyPlan Insurance s.r.o. a GFA s.r.o., Golčova 485, 148 00 Praha 4, Česká republika, telefon +420 224 235 210, email golfplan@golfplan.cz  

Pokud se Vaše nespokojenost týká vyřizování škody, kontaktujte rovněž MyPlan Insurance s.r.o. a GFA s.r.o.  Pokud Vaše stížnost není vyřízena nebo nejste spokojeni s naší odpovědí nebo navrhovaným řešením, můžete záležitost adresovat: Complaints Manager, XL Insurance Company SE, 20 Gracechurch Street, London EC3 0BG, Velká Británie, telefon +44 (0)20 7743 8487 nebo e-mail axaxlukcomplaints@axaxl.com.

XL Catlin Services SE jedná jménem pojištovny při vyřizování stížností.

V případě neuspokojivého vyřízení stížnosti prostřednictvím Complaints Manager se můžete obrátit na Financial Ombudsman Service at: Exchange Tower, London E14 9SR, email complaint.info@financial-ombudsman.org.uk, telephone +44 20 7964 1000. 

V případě neuspokojivého vyřízení stížnosti je možné se dále se stížností obrátit na Českou národní banku jako orgán dohledu v pojišťovnictví.

 • Obchodní podmínky
 • Status
 • Vaše informační povinnost

Je důležité, aby všechny informace, které nám poskytujete ústně nebo písemně při navrhování, obnově nebo provádění změn pojistné události, byly úplné a správné. Taktéž je důležité, abyste nám hlásili změny, například adresy. Pokud tak neučiníte, může později dojít ke zrušení platnosti Vašeho pojištění nebo pojistných nároků.

Podle podmínek Vašeho pojištění nám musíte sdělit informace o všech incidentech souvisejících s pojištěním (například o nemoci), bez ohledu na to, zda vedou k pojistné události, či nikoli.

Když nás informujete o incidentu, předáme takovou informaci do databáze.

Předcházení podvodům a odhalování podvodů

V zájmu prevence a odhalování podvodů můžeme kdykoli: sdělit informace o Vás jiným organizacím a veřejným orgánům, včetně policie, kontrolovat a/nebo předávat Vaše údaje agenturám a databázím zřízeným za účelem předcházení podvodům, a pokud nám poskytnete nepravdivé nebo nepřesné informace a my budeme mít podezření na podvod, zaznamenáme je.

Můžeme, stejně jako další organizace, také prohledávat tyto agentury a databáze za účelem: pomoci při rozhodování o poskytnutí a správě pojištění, úvěrů a souvisejících služeb pro Vás a členy Vaší domácnosti; sledování dlužníků nebo příjemců, vymáhání dluhů, předcházení podvodům a spravování Vašich účtů či pojistek: kontroly Vaší totožnosti v zájmu zabránění praní špinavých peněz, pokud nám ovšem neposkytnete dostatečný důkaz o Vaší totožnosti; vyhledávání úvěrů a vyhledávání dalších možných podvodů.

Ochrana osobních údajů

Pro účely zákona o ochraně osobních údajů je GOLFPLAN správcem údajů. Vaše osobní údaje budeme mít v držení a zpracovávat je pro účely správy pojištění a marketingu. Pro tyto účely mohou být informace rovněž předány vybraným třetím stranám, pojistitelům, pojišťovnám a zajišťovnám a mohou také být zpracovávány mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

Berete na vědomí, že veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, musí být přesné. A máte výslovný souhlas jiných pojištěných osob se sdělením jejich osobních údajů. V této věci vám na vyžádání poskytneme více informací.

GOLFPLAN si přeje průběžně Vás informovat o svých produktech a službách a o produktech a službách jiných firem, které by pro Vás mohly být zajímavé. Pokud si však nepřejete být informováni, dejte nám prosím vědět písemně zasláním dopisu na adresu: MyPlan Insurance s.r.o. a GFA s.r.o., Golčova 485, 148 00 Praha 4, email golfplan@golfplan.cz.

Právo vztahující se na toto pojištění

Vy i my máte/máme možnost volného výběru rozhodného práva pro toto pojištění. Pokud se s pojistiteli nedohodnete jinak, budete podléhat právu České republiky.

DOLOŽKA O OMEZENÍ A VYLOUČENÍ SANKCÍ

Pojistitelé neposkytnou pojištění a neponesou odpovědnost za plnění jakéhokoliv nároku, ani neposkytnou žádné pojistné plnění podle této smlouvy v rozsahu, v jakém by poskytnutí takového pojištění, plnění takového nároku nebo poskytnutí takového pojistného plnění vystavilo pojistitele riziku sankce, zákazu či omezení podle rezolucí Organizace spojených národů nebo riziku obchodních či hospodářských sankcí podle zákonů či předpisů Evropské unie, Spojeného království nebo Spojených států amerických.

Sjednat pojištění