Všeobecné pojistné podmínky

VPP

Přehled pojištění

Tyto pojistné podmínky se týkají pojistek s datem počátku pojištění nebo prodloužení pojištění od 24.11.2022.

Tyto pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy Golfového pojištění uzavřené mezi pojistníkem a námi, Colonnade Insurance S.A., jednající prostřednictvím Colonnade Insurance S.A., organizační složka. Tyto pojistné podmínky mají přednost před ustanoveními právních předpisů, od kterých se lze odchýlit. V případě rozporu mezi těmito pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou mají přednost ustanovení pojistné smlouvy. Tímto se Vám zavazujeme poskytnout pojistné krytí v rozsahu těchto pojistných podmínek a pojistné smlouvy. Toto pojištění se vztahuje pouze na osoby uvedené v definici Vámi zvolené varianty pojištění.

Definice 
V těchto pojistných podmínkách jsou použity výrazy se specifickým významem. Tento význam mají všude, kdekoliv se nachází v těchto pojistných podmínkách a jsou-li napsány kurzívou.

Datum počátku pojištění
Datum uvedené v pojistné smlouvě, od kterého jste pojištěn(a). 

Dítě (děti) 
Dítě nebo děti (rovněž osvojené nebo nevlastní) pojistníka nebo jeho manžela(ky) či partnera(ky) od 6 měsíců do 18 let věku, které žijí s pojistníkem ve společné domácnosti.

Mezinárodní pojišťovací broker
MyPlan Insurance s.r.o. (dále jen “GOLFPLAN”), Golčova 485, Praha 4, 140 00, IČ: 08997314, zapsané  v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 328889.

Pojistitel
Colonnade Insurance S.A., se sídlem L-2350 Lucemburk, rue Jean Piret 1, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském Registre de Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605, jednající prostřednictvím Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 044 85 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77229. Hlavním předmětem podnikání pojistitele je pojišťovací činnost dle zákona číslo 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

My (ve všech odvozených tvarech)
Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 044 85 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77229.

Občanský zákoník 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pojistná smlouva 
Pojistná smlouva uzavřená mezi námi a pojistníkem, tyto pojistné podmínky a všechna příslušná smluvní ujednání.

Pojistka
Potvrzení o uzavření smlouvy.

Pojistné plnění 
Částka, kterou Vám vyplatíme za podmínek uvedených v pojistce a v těchto pojistných podmínkách.

Pojistník (Vy - ve všech odvozených tvarech) 
Osoba starší 18 a zároveň mladší 99 let, která sjednala toto pojištění a je uvedená v pojistce (pojistník je zároveň jednou z pojištěných osob).

Pojištěné osoby 
Osoby, na které se vztahuje toto pojištění a které jsou určeny volbou příslušné varianty pojištění a uvedeny v pojistce.

Spoluúčast
Částka uvedená v pojistce jako procento z pojistného plnění nebo pevná částka, která bude odečtena od pojistného plnění za každou pojistnou událost.

Pravidla ochrany osobních údajů 
Zásady a pravidla, které uplatňujeme při zpracování osobních údajů v rámci administrace pojistné smlouvy a které jsou dostupné na našich internetových stránkách GolfPlan.

Vaše pojištění je účinné pouze v průběhu golfové hry. Za golfovou hru, pokud není níže u daného pojištění uvedeno jinak, se ve smyslu těchto pojistných podmínek považuje aktivita přímo či nepřímo související s hrou golfu v níže uvedených případech:

a)    účast na oficiálním golfovém turnaji jako hráč nebo divák s platným zaregistrovaným vstupem na hřišti / vstupenkou;
b)    hraní na oficiálním golfovém hřišti s platným zaregistrovaným vstupem na hřiště;
c)    cesta z a na golfový turnaj či golfovou hru na kterou máte zaregistrovaný vstup nebo vstupenku.

Za oficiální hřiště a soutěže se považují 18-ti jamkové soutěže nebo klubové soutěže, které jsou v souladu s pravidly a předpisy  stanovenými Mezinárodní amatérskou golfovou federací.

Počátek a konec pojištění

Pojištění vzniká v den uvedený v pojistce a uhrazením pojistného.

Pojistná smlouva je uzavřena na dobu určitou s pojistným obdobím v délce 1 – 3 roky. 

Vaše pojištění skončí v jednom z následujících případů:

a)    není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, dnem, kdy pojištěná osoba dosáhne 99 let; 
b)    uplynutím pojistné doby;
c)    dohodou pojistitele a pojistníka;
d)    zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby. 

Jste povinen nás bez zbytečného odkladu v písemné formě informovat o všech změnách, které nastanou v průběhu trvání tohoto pojištění a které by mohly ovlivnit variantu pojištění. Změna týkající se varianty pojištění se stává účinnou dnem splatnosti pojistného za pojistné období následující po oznámení takové změny. Dále jste povinen nás bez odkladu v písemné formě informovat o jakýchkoliv změnách v údajích uvedených v pojistce (zejména o změnách v kontaktních údajích). Pojistné nám do okamžiku účinnosti změny náleží celé.

Čas na rozmyšlenou

V případě sjednání pojištění prostředky na dálku může pojistník od pojistné smlouvy odstoupit zasláním oznámení o odstoupení v písemné formě na adresu pojistitele během 14 dní od jejího uzavření (tj. od zaplacení první platby pojistného). V takovém případě se pojistná smlouva od počátku ruší.

Pojistný zájem

Pojištění je možné sjednat, jen pokud existuje a trvá pojistný zájem pojistníka, tj. pokud má pojistník oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události. 

Pojistil-li pojistník vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojistitel o tom nevěděl ani nemohl vědět, je pojistná smlouva neplatná; pojistiteli však náleží odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděl. 

Jste povinni bez zbytečného odkladu oznámit v písemné formě pojistiteli zánik pojistného zájmu. V okamžiku zániku pojistného zájmu dochází rovněž k zániku pojištění; pojistitel má však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl.

Pojistné riziko 

Bez souhlasu pojistitele nesmí pojistník učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit. Pojistník je povinen pojistiteli bez zbytečného odkladu oznámit v písemné formě změnu pojistného rizika. V případě zvýšení pojistného rizika má pojistitel v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku právo navrhnout zvýšení pojistného nebo pojištění vypovědět, případně další práva související s porušením povinnosti oznámit změnu pojistného rizika stanovená občanským zákoníkem.

Podvodné jednání 

Pokud je před uzavřením pojistné smlouvy pojistiteli poskytnuta nepravdivá, neúplná nebo zavádějící informace nebo je některá podstatná informace zatajena, je pojistitel oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy. V takovém případě od Vás může být požadováno vrácení veškerého dříve poskytnutého pojistného plnění. Pojistné Vám však vráceno nebude. Je-li taková informace pojistiteli sdělena nebo zatajena v souvislosti s uplatněním nároku na pojistné plnění, je pojistitel oprávněn pojistné plnění snížit.

Seznámení pojištěných osob s pravidly ochrany osobních údajů 

V případě zvolení skupinová varianty pojištění  je pojistník povinen seznámit veškeré pojištěné osoby, jejichž osobní údaje nám poskytne, s pravidly ochrany osobních údajů, a to nejpozději do jednoho měsíce od okamžiku, kdy k tomuto poskytnutí osobních údajů dojde.

Rozhodné právo 

Tyto pojistné podmínky a pojistná smlouva se řídí českým právem.

Doložka o hospodářských a obchodních sankcích 

Tato doložka má v tomto pojištění přednost před všemi ostatními ustanoveními podmínek. 
Pojistitel neposkytne pojištění a neponese povinnost plnění jakéhokoliv nároku, ani neposkytne žádné pojistné plnění podle této smlouvy v rozsahu, v jakém by poskytnutí takového pojištění, plnění takového nároku nebo poskytnutí takového pojistného plnění vystavilo pojistitele riziku jakékoliv sankce, zákazu či omezení podle rezolucí Organizace spojených národů nebo riziku obchodních či hospodářských sankcí, zákonů či předpisů Evropské unie, Kanady nebo Spojených států amerických.

Oznámení a sdělení

Oznámení nebo sdělení podle pojistné smlouvy se doručují na adresu uvedenou v pojistce. Jakékoliv oznámení nebo sdělení, které má být doručeno podle pojistné smlouvy pojistníkovi, pojištěné nebo oprávněné osobě, se bude považovat za doručené okamžikem, kdy adresát toto oznámení nebo sdělení skutečně převzal, nebo okamžikem, kdy jeho přijetí odmítl nebo jinak znemožnil.
 
Právní jednání směřující ke změně pojištění nebo jakákoliv oznámení či sdělení mohou být učiněna i v jiné textové podobě (například elektronicky emailem); pojistitel je však oprávněn vyžádat si doplnění příslušného jednání, oznámení či sdělení v písemné formě.

Pojistník je povinen nás bez zbytečného odkladu informovat v písemné formě o jakýchkoliv změnách v údajích uvedených v pojistce (zejména o změnách v kontaktních údajích). Neoznámení této změny se pro účely doručování považuje za zmaření dojití a příslušná zásilka bude považována za řádně doručenou třetím dnem po jejím odeslání (resp. patnáctý den v případě doručovací adresy mimo území České republiky).

Informace o zpracování osobních údajů 

Bližší informace o tom, jakým způsobem budou zpracovávány Vaše osobní údaje, včetně rozsahu, účelu a době takovéhoto zpracování a veškerých práv, které můžete v této souvislosti uplatnit, naleznete na našich internetových stránkách pod následujícím odkazem https://www.colonnade.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Stížnosti

Pojistitel vynaloží veškeré úsilí, aby pojistníkovi a pojištěné osobě byly poskytnuty kvalitní služby. Pokud však pojistník nebo pojištěná osoba nebudou spokojeni se službami pojistitele, mohou se obrátit na:
a)    pojišťovacího zprostředkovatele GolfPlan, jehož prostřednictvím byla pojistná smlouva uzavřena, nebo
b)    Colonnade S.A., organizační složka, Na Pankráci 1683/127,140 00 Praha 4, e-mail: stiznosti@colonnade.cz.

Pojistitel se vynasnaží vyřešit jakýkoli problém přímo s pojistníkem nebo pojištěnou osobou, pokud však nebude schopen vyhovět, může se pojistník nebo pojištěná osoba obrátit na Českou národní banku, na adrese Česká národní banka, sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Na Českou národní banku se lze obracet i přímo.

Mimosoudní řešení sporů

V případě, že mezi pojistitelem a Vámi dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z pojistné smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz nebo Ombudsman České asociace pojišťoven, e-mail: kancelar@ombudsmancap.cz.

Jak nahlásit škodu

Vyžádejte si formulář pro nahlášení škody. Formulář ke stažení je také k dispozici na webových stránkách www.golfplan.cz.

K výplatě pojistného plnění nemůže dojít, pokud nebudou splněny tyto podmínky:

a)    Nárok na pojistné plnění neodpovídá sjednanému rozsahu pojištění
b)    Pokud dojde k porušení povinností pojistníka nebo pojištěné  osoby tak může dojít ke zkrácení či odmítnutí pojistného plnění
c)    Pokud u škodového pojištění nedoložíte vynaložené náklady
d)    Nebude ze strany pojistníka nebo pojištěné osoby poskytnuta plná součinnost pojistiteli nebo likvidátorovi pojistné události
e)    Nebylo uhrazeno pojistné před vznikem pojistné události

Další informace pro Vás 

Daňové aspekty soukromého pojištění jsou podrobně upraveny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Osvobození plnění z pojištění od daně z příjmů je možné pouze za podmínek uvedených v § 4 tohoto zákona. Pokud je při uzavírání pojištění používáno prostředků komunikace na dálku, nebudeme vedle pojistného účtovat žádné jiné poplatky. Případné poplatky za telekomunikační nebo poštovní služby si budete hradit Vy.

Obecné výluky z pojištění platné pro všechny pojištění

Pojištění podle těchto pojistných podmínek se nevztahuje na jakékoliv škodné události a újmy, které vznikly v důsledku či v souvislosti s:

a)   jakýmkoliv stavem, který vznikl dříve, než jste byli pojištěni tímto pojištěním;
b)   úrazem, který prokazatelně nastal vlivem alkoholu a/nebo jiné drogy či léků, které nebyly předepsány lékařem a/nebo pokud byly jakékoli léky předepsané lékařem užívány v rozporu s pokyny výrobce;
c)   úrazem, k němuž došlo v důsledku otravy po požití pevných nebo kapalných látek; tato výluka se nevztahuje na děti do dovršení devátého roku života, avšak jen tehdy, pokud otrava nebyla způsobena potravinami;
d)   škodami z rizik, které nejsou výslovně sjednána ve Vaší pojistné smlouvě;
e)   škodami, které vznikly mimo sjednanou dobu pojištění. Za sjednanou dobu pojištění se považují škodní události vzniklé v průběhu golfové hry a při účasti na golfové akci, pokud není níže pro dané pojištění uvedeno jinak;
f)    náklady do výše spoluúčasti sjednané ve Vaší pojistné smlouvě;
g)   náklady přesahující limit sjednaný ve Vaší pojistné smlouvě.

Zvláštní pojistné podmínky pro jednotlivé druhy pojištění

ODDÍL A - ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Pojištění podle tohoto oddílu A se vztahují na níže uvedené pojistné události ke kterým dojde následkem úrazu, který utrpíte v době trvání pojištění a současně v době účinnosti pojištění.
Toto úrazové pojištění se vztahuje na pojistné události ke kterým dojde na území celého světa, není-li ve Vaší pojistce uvedeno jinak.

Za úraz se ve smyslu těchto pojistných podmínek považuje náhlá, neočekávaná a nepředvídatelná událost způsobená vnějšími silami nebo vlastní tělesnou silou nezávisle na vůli pojištěné osoby, ke které dojde v době trvání příslušného pojištění.

A1.  Pojištění pro případ smrti úrazem

Pokud  pojištěná osoba zemře následkem úrazu v průběhu golfové hry tak do dvou let ode dne takového úrazu, poskytne pojistitel obmyšlenému pojistné plnění ve výši příslušné sjednané pojistné částky.

Měla-li pojištěná osoba v době své smrti děti, bude pojistné plnění z tohoto pojištění zvýšeno o dvě procenta za každé takové dítě, maximálně však o deset procent. 

- Pojistné plnění za smrt pojištěné osoby, která je dítětem, činí 200 000 Kč.
- Pojistní plnění z úrazového pojištění je pro osoby starší 70 let kráceno o 50 %.


Toto pojištění se sjednává jako obnosové.

A2. Hospitalizace následkem úrazu

Pokud bude pojištěná osoba hospitalizována v důsledku v průběhu golfové hry, poskytne pojistitel pojištěné osobě pojistné plnění ve výši příslušné denní pojistné částky za každý den takové hospitalizace ode dne následujícího po uplynutí časové spoluúčasti, maximálně však za 365 dnů, není-li níže nebo v pojistce uvedeno jinak.

Toto pojištění se nevztahuje na případy hospitalizace:

a)    za účelem léčby klidem jakéhokoli druhu a v souvislosti s pobytem v zařízeních poskytujících dlouhodobou péči, zejména domovů důchodců, lázní, léčeben dlouhodobě nemocných, rekonvalescentních center, rehabilitačních ústavů, detoxikačních center apod.

Toto pojištění se sjednává jako obnosové.

A3. Stomatologie následkem úrazu

Pokud bude pojištěná osoba zraněna při golfové hře poskytne pojistitel pojištěné osobě pojistné plnění na úhradu stomatologických nákladů spojených se zraněním.

Odchylně od definice golfové hry ve smyslu těchto pojistných podmínek se pojištění nevztahuje na cestu z a na golfový turnaj či golfovou hru.

Toto pojištění se nevztahuje na případy stomatologického ošetření:

a)    stomatologické ošetření, jehož potřeba není zjevná do 7 dnů ode dne vzniku stomatologického poranění;
b)    částku uvedenou v přehledu pojištění jako spoluúčast;
c)    v důsledku cíleného sebepoškozování.

Toto pojištění se sjednává jako škodové.

A4. Pojištění pro případ tělesného poškození

A4.1 Úplná trvalá invalidita

Pokud se pojištěná osoba stane úplně trvale invalidní následkem úrazu, poskytne pojistitel pojištěné osobě pojistné plnění ve výši příslušné pojistné částky.

Toto pojištění se sjednává jako obnosové.

A4.2 Trvalé tělesné poškození

Pokud pojištěná osoba utrpí trvalé tělesné poškození následkem úrazu, poskytne pojistitel pojištěné osobě pojistné plnění ve výši níže uvedeného procenta z příslušné pojistné částky a to od 50 % včetně.

OCEŇOVACÍ TABULKA TRVALÉHO TĚLESNÉHO POŠKOZENÍ – viz přiložená tabulka

Při stanovení procenta pro výpočet pojistného plnění za trvalá tělesná poškození neuvedená v této tabulce, bude zohledněna zejména povaha a závažnost příslušného trvalého tělesného poškození v porovnání s procenty za trvalá tělesná poškození uvedená v této tabulce; pro vyloučení pochybností se uvádí, že při stanovení tohoto procenta se nebude přihlížet k zaměstnání či jiné výdělečné či zájmové činnosti pojištěné osoby.
Pokud následkem jednoho úrazu vznikne více než jedno trvalé tělesné poškození, bude pojistné plnění poskytnuto ve výši součtu pojistných plnění (příslušných procent z příslušné pojistné částky) za každé z nich, maximálně však do celkové výše příslušné pojistné částky.
Pokud bude poskytnuto pojistné plnění za trvalé tělesné poškození ve formě ztráty části těla, končetiny, orgánu či smyslu, nebude poskytnuto pojistného plnění za související ztrátu jejich funkce.
Pojistné plnění za ankylózu prstů ruky (jiných než palce a ukazováčku) a prstů nohy (jiných než palce) činí 50 % z pojistné částky za ztrátu příslušného prstu.

Toto pojištění se sjednává jako obnosové.

Oddíl B – Odpovědnost za škodu

Pojištění podle tohoto oddílu B se vztahují na níže uvedené pojistné události kdy pojistitel nahradí újmu, kterou pojištěná osoba způsobila na majetku či na zdraví v průběhu golfové hry při hře golfu.

Pojistitel dále poskytne pojistné plnění ve formě náhrady nákladů právního zastoupení v souvislosti s obranou pojištěné osoby proti nároku, na který se vztahuje toto pojištění, pokud pojistitel jejich vynaložení písemně schválil.
Bez písemného souhlasu pojistitele nesmí pojištěná osoba uznat povinnost k náhradě újmy, smírně vyřešit jakýkoliv nárok nebo nahradit jakoukoliv újmu.

Toto pojištění odpovědnosti se vztahuje na pojistné události ke kterým dojde na území celého světa, není-li ve Vaší pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Toto pojištění se sjednává jako škodové.

V případě škodné události je pojištěná osoba povinna:

a)    informovat pojistitele bez zbytečného odkladu ihned poté, co se dozvěděla o jakékoli příčině, která by mohla znamenat, že proti ní bude uplatněn právní nárok, včetně poskytnutí veškerých souvisejících dokladů;
b)    postupovat v souladu s pokyny pojistitele; pojistitel může podle svého uvážení převzít řízení sporu prostřednictvím jím zvoleného právního zástupce a pojištěná osoba je povinna poskytnout pojistiteli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost;
c)    umožnit pojistiteli řídit a dohlížet na obranu proti uplatněnému nároku nebo vést jednání o nároku na náhradu škody;
d)    poskytnout pojistiteli veškerou potřebnou součinnost za účelem uplatnění práva na náhradu újmy, které na ní přešlo poskytnutím pojistného plnění, po jakékoliv třetí osobě a předat pojistiteli za tímto účelem všechny informace, dokumenty a poskytnout mu další potřebnou součinnost. 

Toto pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu:

a)    na zdraví zaměstnance pojistníka nebo pojištěné osoby;
b)    která byla způsobena jinak než hraním golfu;
c)    způsobenou úmyslně;
d)    na majetku, jehož vlastníkem nebo oprávněným držitelem či uživatelem je pojistník, pojištěná osoba, jejich zaměstnanec;
e)    na věcech půjčených s výjimkou zapůjčené golfové buginy, která je tímto pojištěním kryta;
f)    na kterou se vztahuje jiné pojištění uzavřené pojistníkem nebo pojištěnou osobou;
g)    v souvislosti s jakýmikoliv pokutami, penále či jinými sankcemi;
h)    pokud pojištěná osoba vyjednávala nebo uzavřela dohodu o narovnání či uznala nárok bez předchozího písemného souhlasu pojistitele.

Oddíl C – Golfová rizika

Pojištění podle tohoto oddílu C se vztahují na níže uvedené pojistné události ke kterým dojde v průběhu golfové hry.
Toto pojištění se vztahuje na pojistné události ke kterým dojde na území celého světa, není-li ve Vaší pojistce uvedeno jinak.

C1. Pojištění golfového vybavení

Pojistitel uhradí pojištěné osobě náklady v rozsahu a způsobem daným v této části na opravu nebo výměnu golfového vybavení, jak je definováno níže, do limitu uvedeného v pojistce; které vlastníte (ne pronajaté, půjčené nebo Vám svěřené), které je fyzicky ztraceno nebo poškozeno tak, že znemožňuje hru golfu.

Toto pojištění se sjednává jako škodové.

Pokud zakoupíte srovnatelnou náhradu za ztracenou nebo poškozenou věc od dodavatele námi schváleného, uhradíme náklady na tuto náhradu za předpokladu, že ztracený předmět nebyl v době ztráty starší 3 let, a dále za podmínky, že byl zakoupen jako nový. Pokud byl předmět starší než 3 roky nebo nebyl zakoupen jako nový, budeme k náhradě přistupovat z pohledu časové ceny při náhradě škody nebo opravě, podle toho, která je nižší.

Pokud je oprava předmětu neekonomická, posuzujeme ho, jako by byl ztracen.

Definice golfového vybavení

a)    golfovým vybavením jsou myšleny golfové hole, bag, ruční vozíky, oblečení a příslušenství (mimo vozíků), speciálně navržené a zakoupené pro golfovou hru; 
b)    vybavení je rozšířeno i na zavazadla, osobní věci a trofeje do limitu definovaného v přehledu pojištění (pojistné smlouvě);
c)    časová cena znamená hodnotu předmětu v okamžiku bezprostředně před jeho ztrátou nebo poškozením;
d)    osobní věci jsou definovány jako oblečení, zavazadla a předměty osobní potřeby, ale nezahrnují peníze, kreditní karty, debetní karty nebo karty obchodů, které máte běžně u sebe, pokud odejdete z domu;

Limity pro jednotlivé předměty

Limity pro jednotlivý předmět jsou určeny pojistnou ochranou, kterou jste si zvolili a která je podrobně uvedena v přehledu pojištění (pojistce).

Povinnosti pojištěné osoby:

Jste povinni běžně a dostatečně pečovat o své golfové vybavení a ve všech případech ztráty, odcizení nebo poškození postupovat tak, jako byste nebyli pojištěni.

Toto pojištění se nevztahuje na následující náklady:

A)    Předmětem pojištění nejsou následující ztráty:
   1)    jakékoli ztráty nebo odcizení způsobené úmyslným poškozením a/nebo odcizením, které nebyly nahlášeny policii do 24 hodin od jejich zjištění a nemáte referenční číslo případu;
   2)    jakékoli poškození či ztrátu majetku při přepravě, která nebyla nahlášena přepravci a nemáte o tom písemnou zprávu. V případě ztráty při letecké přepravě je vyžadován protokol o ztrátě zavazadel;
   3)    ztrátu nebo odcizení majetku, který byl ponechán bez dozoru, s výjimkou násilného vniknutí do nebo z objektu, bezpečnostně kontrolované klubovny, šaten nebo bezpečně uzamčené skříňky nebo podobného místa určeného pro uložení předmětů;
   4)    ztrátu nebo odcizení majetku ponechaného bez dozoru venku, mimo golfového hřiště při hře;
   5)    odcizení z motorového vozidla ponechaného bez dozoru, které je zaparkované v blízkosti Vašeho trvalého nebo přechodného bydliště nebo běžného či dočasného místa zaměstnání;
   6)    odcizení z motorového vozidla ponechaného bez dozoru, pokud vybavení bylo uloženo na viditelném místě, vybavení nebylo uloženo v uzamčené schránce nebo uzavřeném zavazadlovém prostoru se všemi zabezpečovacími prvky vozidla aktivovanými a existuje důkaz násilného vniknutí do vozidla, doložený policejní zprávou;
   7)    odcizení z motorového vozidla ponechaného bez dozoru, mezi 22 a 8 hodinou.

B)    Majetek, který není touto smlouvou pojištěn:
    1)    obchodní vzorky, zboží, obchodní nástroje;
    2)    majetek, který má pojistník nebo pojištěná osoba pojištěna jinou pojistnou smlouvou.

C)    Dále není pojištěno:
    1)    ztráta konfiskací, zadržením celníky nebo jiným úřadem;
    2)    rozbití nebo poškození křehkých předmětů; 
    3)    ztráta, poškození, odcizení golfového vybavení pokud se nachází v místě Vašeho bydliště nebo zaměstnání;
    4)    částka uvedena v přehledu pojištění (pojistce) jako spoluúčast.

Škoda bude posuzována na základě časové ceny, pokud nebude doložen alespoň jeden nebo několik následujících dokladů:
    a)    originál prodejního dokladu nebo pokladní stvrzenka;
    b)    originál ocenění provedeného před ztrátou nebo poškozením místem nákupu;
    c)    výpis z banky nebo kreditní karty prokazující nákup vybavení.

Spoluúčast uvedená ve Vaší pojistce se aplikuje na každou nahlášenou škodu.

C2. Pronájem golfového vybavení

V případě ztráty nebo poškození golfového vybavení pojištěného v části C1 Vám uhradíme náklady na dočasný pronájem vybavení, až do limitu stanoveného v přehledu pojištění (pojistce). 

Předpokladem je, že je toto vybavení srovnatelné s vybavením, které bylo ztracené nebo poškozené.

Toto pojištění se sjednává jako škodové.

Pronájem golfového vybavení se nevztahuje na následující náklady:

a)    nároky, které nevznikly po uznané a platné škodě pode části C1 pro pojištění ztráty nebo odcizení golfového vybavení;
b)    ke kterým nebude doložen originál prodejního dokladu, pokladní stvrzenka, výpis z banky, nebo kreditní karty.

C3. Hole-In-One

Pojistitel uhradí pojištěné osobě do limitu uvedeného v přehledu pojištění (pojistce) náklady, zaplacené v klubovně v případě, že jste během oficiálního golfového turnaje zahráli Hole-In-One.

Toto pojištění se sjednává jako škodové.

Pojištění Hole-In-One se nevztahuje na:

a)    na jiné, než 18 jamkové soutěže nebo klubové soutěže, které jsou v souladu s pravidly a předpisy stanovenými Mezinárodní amatérskou golfovou federací;
b)    situace, kdy není kompletně vyplněna a doložena Skórkarta - Ta musí být podepsána a potvrzená sekretářem klubu;
c)    situaci kdy byly provedeny cvičné rány nebo jamky byly v kratší vzdálenosti, než je uvedeno v klubové specifikaci;
d)    profesionální hráče golfu.

Oznámení pojistné události nám musí být doručeno co možná nejdříve písemně, spolu s položkovým originálem účtu. Doložené účty se musí týkat dne, kdy došlo k zahrání jamky na jeden úder a musí být vystaveny pouze zařízením golfového klubu.

C4. Startovné

Pojistitel uhradí pojištěné osobě do limitu uvedeného v přehledu pojištění (pojistce) náklady v případě, že pojištěná osoba zaplatila startovné na oficiálním golfovém turnaji a budete muset svoji účast z důvodu nemoci nebo úrazu způsobeném při golfové hře zrušit nejpozději 14 dní před datem zahájení akce.

Uhradíme jakoukoli nevyužitou část startovného, u něhož nebude možné dosáhnout refundace ze strany organizátorů turnaje. Tento oddíl se použije pouze v případě, že se nemůžete akce zúčastnit, protože nemůžete hrát golf z důvodu zdravotních omezení.

Toto pojištění se sjednává jako škodové.

Pojištění startovného se nevztahuje na:

a)    nároky, pokud jste si v době před sjednáním pojištění definovaného v přehledu pojištění (pojistce) byli vědomi jakéhokoli zdravotního stavu nebo souboru okolností, za kterých lze rozumně očekávat, že povedou k pojistné události;
b)    sebevraždu nebo pokusy o sebevraždu;
c)    následky úrazu po jízdě na motocyklu, není-li řidič držitelem platné licence umožňující na motocyklu jezdit;
d)    následky zdravotních obtíží, nemocí či úrazů které vznikly již před zápisem na turnaj.

V případě žádosti pojistitele jste povinen podstoupit přezkoumání zdravotního stavu u pojistitelem vybraného lékaře.

C5. Členství

Pojistitel uhradí pojištěné osobě do limitu uvedeného v přehledu pojištění (pojistce) náklady v případě, že pojištěná osoba zaplatila roční částku členských příspěvků v golfovém klubu a nemůžete hrát golf kvůli úrazu, k němuž došlo během golfové hry.

Pojistitel uhradí peněžní hodnotu klubových příspěvků odpovídající hodnotě nevyužitých a nevratných příspěvků za zbývající období až do konce aktuálního členského roku, do výše limitu uvedeného v přehledu pojištění (pojistce).

Pojištění členství se nevztahuje na:

a)    nároky, pokud jste si v době před sjednáním pojištění definovaného v přehledu pojištění (pojistce) byli vědomi jakéhokoli zdravotního stavu nebo souboru okolností, za kterých lze rozumně očekávat, že povedou k pojistné události;
b)    sebevraždu nebo pokusy o sebevraždu;
c)    následky úrazu po jízdě na motocyklu, není-li řidič držitelem platné licence umožňující na motocyklu jezdit;
d)    více než jeden nárok na pojistné plnění z tohoto pojištění Členství za dobu trvání pojistné smlouvy.

V případě žádosti pojistitele jste povinen podstoupit přezkoumání zdravotního stavu u pojistitelem vybraného lékaře.

Toto pojištění se sjednává jako škodové.
Sjednat pojištění