Informace o zprostředkovateli

V souladu s ustanovením § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění, (dále též „ZDPZ“) informuje tímto společnost PFP s.r.o. jako samostatný zprostředkovatel ve smyslu ZDPZ (dále též „zprostředkovatel“) zájemce o pojištění nebo pojistníka (dále jen „klient“) o některých skutečnostech souvisejících se zprostředkováním pojištění.

Základní informace o zprostředkovateli

PFP s.r.o., IČO 25918184, sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Kontaktní adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha, tel. +420 226 289 777, email: bikeplan@bikeplan.cz, internetové stránky: www.bikeplan.cz.

Zprostředkovatel je v souladu se ZDPZ držitelem oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uděleného Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (dále též „ČNB“), která vykonává dohled nad činností zprostředkovatele, jeho vázaných zástupců (dále též „VZ“) a jeho doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů (dále též „DPZ“).

Zprostředkovatel, jeho VZ a DPZ jsou zapsáni v registru vedeném ČNB. Zápis zprostředkovatele, jeho VZ a DPZ v registru ČNB může klient nejlépe ověřit u ČNB na internetových stránkách https://www.cnb.cz/cnb/jerrs nebo telefonicky na čísle +420 224 411 111.

Zprostředkování pojištění

Zprostředkovatel zprostředkovává pro klienta předmětné pojištění jako pojišťovací makléř na základě písemné smlouvy uzavřené s klientem.

Zprostředkovatel je dále oprávněn zprostředkovávat pojištění jako pojišťovací agent na základě písemné smlouvy uzavřené s pojišťovnami, které jsou uvedeny jako spolupracující pojišťovny zprostředkovatele na internetových stránkách zprostředkovatele www.bikeplan.cz/spolupracujici-pojistovny (seznam spolupracujících pojišťoven) a v registru ČNB (https://www.cnb.cz/cnb/jerrs). Zprostředkovatel ani jeho vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech či základním kapitálu pojišťoven, se kterými může klient sjednat pojištění prostřednictvím zprostředkovatele. Žádná pojišťovna, se kterou může klient sjednat pojištění prostřednictvím zprostředkovatele, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu, nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech či základním kapitálu zprostředkovatele ani jeho vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele.

Zprostředkovatel bude pro komunikaci s klientem používat český jazyk. V tomto jazyce bude klient od zprostředkovatele dostávat dokumenty a jiné informace. Klient může se zprostředkovatelem komunikovat osobně, telefonicky, písemně, prostřednictvím elektronické pošty (email apod.) nebo přes internet. Klient má možnost si zvolit, zdali mu budou informace stanovené právními předpisy zprostředkovatelem poskytovány prostřednictvím listinných záznamů a zpráv nebo elektronicky prostřednictvím jiného trvalého nosiče dat. Klient autorizací tohoto dokumentu potvrzuje, že mu byly nabídnuty obě možnosti poskytování informací a že souhlasí s poskytováním informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (jiný trvalý nosič dat), a že zvolený způsob je vhodný s ohledem na sjednávané pojištění. Některé informace budou v souladu s právními předpisy klientovi poskytovány prostřednictvím internetových stránek zprostředkovatele www.bikeplan.cz, s čímž klient souhlasí. Klient v této souvislosti potvrdil, že má pravidelný přístup na internet, tuto službu pravidelně využívá a má možnost se s informacemi uvedenými na internetových stránkách zprostředkovatele a poskytnutými prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků seznámit a že má zřízenou emailovou adresu. V případě, že klient nemá pravidelný přístup ke službě internet nebo funkční emailovou adresu, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit zprostředkovateli. V případě, že klient bude požadovat poskytování informací v listinné podobě, sdělí svůj požadavek zprostředkovateli a ten informace v této podobě klientovi poskytne.

Zprostředkovatel, jeho VZ a DPZ jsou v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění odměňováni formou provizí spolupracujícími pojišťovnami stanovené procentem z pojistného příslušné pojistné smlouvy a je již zahrnuta ve výši pojistného, není-li dohodnuto s klientem jinak.

Zprostředkovatel při zprostředkování pojištění neposkytuje klientovi radu ve smyslu ust. § 78 ZDPZ.

Řízení střetu zájmů

Zprostředkovatel v souladu se ZDPZ vydává pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů (dále jen „Pravidla řízení střetu zájmů“). Cílem Pravidel řízení střetu zájmů je při zprostředkování pojištění efektivně zjišťovat a řídit střety zájmů, aby v jejich důsledku nedocházelo k poškozování zájmů klientů. Pokud střet zájmů nelze odvrátit, zprostředkovatel upřednostní vždy zájmy klienta před zájmy vlastními nebo zájmy osob, které jsou se zprostředkovatelem majetkově nebo jinak propojeny. Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel nesmí při zprostředkování pojištění přijmout, nabídnout nebo poskytnout peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti stanovené ZDPZ nebo jinými právními předpisy, včetně neobvyklé úplaty za zprostředkování pojištění nebo jakékoli jiné neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální. Podrobnější informace o pravidlech řízení střetu zájmů lze získat na internetových stránkách zprostředkovatele www.bikeplan.cz/pravidla-rizeni-stretu-zajmu (pravidla řízení střetu zájmů). V případě, že klient nemá pravidelný přístup ke službě internet nebo funkční emailovou adresu podrobnější informace o pravidlech řízení střetu zájmů jsou k dispozici v listinné podobě v obchodních prostorách zprostředkovatele.

Reklamace a vyřizování stížností

Reklamace a stížnosti od klientů, pojištěných nebo jiných oprávněných osob na činnost zprostředkovatele, jeho vázané zástupce nebo doplňkové pojišťovací zprostředkovatele je možné adresovat statutárnímu orgánu zprostředkovatele, a to písemně na adresu jeho sídla nebo zaslat emailem na adresu bikeplan@bikeplan.cz. Podrobný postup podání a vyřízení reklamace či stížnosti adresované zprostředkovateli upravuje reklamační řád umístěný na internetových stránkách zprostředkovatele www.bikeplan.cz/reklamacni-rad (reklamační řád). V případě, že klient nemá pravidelný přístup ke službě internet nebo funkční emailovou adresu, je reklamační řád v listinné podobě k dispozici v obchodních prostorách zprostředkovatele. Podání stížnosti je možné rovněž orgánu dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů, kterým je ČNB (www.cnb.cz, tel. +420 224 411 111), případně se obrátit na příslušný soud nebo na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti neživotního pojištění Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Klient autorizací tohoto dokumentu (tj. podpisem, elektronickou autorizací) potvrzuje, že výše uvedené informace obdržel v dostatečném časovém předstihu před sjednáním pojištění nebo jeho podstatnou změnou, a že na základě těchto byl schopen učinit informované rozhodnutí.