Ochrana osobních údajů

GDPR

Naše zásady ochrany Vašich dat


Ochranu osobních údajů považujeme za klíčovou záležitost. Proto v co největší míře dbáme na to, aby s nimi bylo vždy nakládáno v souladu s právními předpisy.

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem společnost MyPlan Insurance s.r.o., IČ 08997314, se sídlem Golčova 485, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 328889,  a společnost GFA Insurance Services Praha, spol. s r.o., IČ: 60200731, se sídlem Bartolomějská 291/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 25128, tel.: +420 224 235 210, e-mail: info@golfplan.org (dále jen „GOLFPLAN/GFA“), zpracovává a chrání osobní údaje subjektů, které získá v souvislosti se svou činností pojišťovacího makléře prostřednictvím webové stránky https://www.golfplan.cz (dále jen „Webová stránka“), případně jiným kontaktováním GOLFPLAN/GFA ohledně poskytnutí informací o pojišťovacích produktech a sjednání pojištění.

GOLFPLAN/GFA se jako správce osobních údajů zavazuje zajistit bezpečí vašich osobních údajů. Veškeré vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

GOLFPLAN/GFA je oprávněna tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webových stránkách.

Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

V souladu s Nařízením Vám poskytujeme níže uvedené informace:

Kontaktní údaje správce: doručovací adresa: Golčova 485, 148 00 Prha 4, email: info@golfplan.org; tel.č. +420 224 235 210.

Účel zpracování osobních údajů:

 1. Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme pro účely vyplývající z naší pojišťovací činnosti, tzn. k jednání o uzavření, změně nebo plnění pojistných smluv v oblasti pojištění průmyslu a služeb, transportu, rodiny, zdraví, koníčků, apod. a pojištění pro golfisty;
 2. V případě, existence oprávněného zájmu nebo máme-li k tomu odpovídající souhlas, využíváme Vaše kontaktní údaje (email/telefonní číslo) k zasílání marketingových sdělení o produktech GOLFPLAN/GFA;
 3. Pro ochranu našich oprávněných zájmům (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv)
 4. K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, statistické, apod.)
 5. Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů

Údaje, které zpracováváme, zahrnují:

 • Vaše jméno/příjmení
 • Vaše datum narození
 • Vaše adresa trvalého bydliště, město, PSČ/ korespondenční adresa
 • Vaše emailová adresa/telefonní číslo
 • v případě golfového pojištění jméno golfového klubu, jehož jste členem a Vaše registrační číslo u České golfové federace (ČGF)

Obecně platí, že GOLFPLAN/GFA shromažďuje osobní údaje přímo od subjektů údajů. V případě cestovního pojištění pro zaměstnance shromažďuje GOLFPLAN/GFA osobní údaje poskytnuté zaměstnavatelem. V případě hromadného golfového pojištění sjednávaného pro členy golfového klubu, shromažďuje GOLFPLAN/GFA osobní údaje golfistů poskytnuté konkrétním golfovým klubem, jehož jsou golfisté členy.

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny pojišťovnám jejichž pojistné produkty nabízíme a se kterými uzavíráte pojistné smlouvy a dalším partnerům, kteří nám pomáhají zajišťovat plnění práv a povinností z pojistných smluv. Kontaktní údaje partnerů jsou dostupné na vyžádání v GOLFPLAN/GFA.

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech za dodržení všech bezpečnostních zásad pro zprávu a zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech společnosti onebit.cz a active24.cz

Vaše osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.

Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně.

Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo země EU bez toho, aniž by byla přijata odpovídající úroveň ochrany Vašich osobních údajů.

Zpracování osobních údajů dětí:

GOLFPLAN/GFA zpracovává výše uvedené osobní údaje, dětí mladších 16ti let pouze na základě výslovného souhlasu zákonného zástupce dítěte.

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu pouze za následujícími účely:

 • poskytnutí služby či produktu;
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; či
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Doba uložení osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k realizaci práv a povinností plynoucích z uzavřených pojistných smluv a dále po dobu vyplývající z právních předpisů. Udělíte-li nám svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení souvisejících s našimi produkty, budeme zpracovávat Vaše kontaktní údaje po dobu, do odvolání Vašeho souhlasu.

Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů? Berete na vědomí a byl jste poučen o Vašich zákonných právech, a to konkrétně o:

Právu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu GOLFPLAN/GFA nebo kontaktní email GOLFPLAN/GFA uvedený výše.

Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Berete na vědomí, že proto, abychom mohli zajistit plnění ze smluvního vztahu z pojistné smlouvy, potřebujeme zpracovávat Vaše identifikační, kontaktní a platební osobní údaje. Odvoláním Vašeho souhlasu nebudeme moci plnění ze smluvního vztahu z pojistné smlouvy zajistit.

Právu přístupu ke svým osobním údajům

Právu požadovat opravu, blokování nebo likvidaci osobních údajů pokud se domníváte nebo zjistíte, že GOLFPLAN/GFA nebo jí pověřené třetí osoby provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

Právu požadovat výmaz osobních údajů, a to tehdy pokud:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování;
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti

Právu na omezení zpracování

Máte právo na to, aby GOLFPLAN/GFA omezila zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby GOLFPLAN/GFA mohla přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití;
 • GOLFPLAN/GFA již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby GOLFPLAN/GFA předala Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce (GOLFPLAN/GFA) na doručovací adrese Golčova 485, 148 00 Praha 4, email: info@golfplan.org; tel. č. +420 224 235 210.

Právo podat stížnost

Na postup GOLFPLAN/GFA jakožto správce lze v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vaších osobních údajů nás můžete kontaktovat písemně na GOLFPLAN/GFA, doručovací adresa Golčova 485, 148 00 Praha 4, email: info@golfplan.org.
 

Sjednat pojištění