Právní doložka

LEGAL

Provozovatel internetových stránek

Provozovatelem internetových stránek www.golfplan.cz (dále také jen jako „internetová stránka") je obchodní společnost MyPlan Insurance s.r.o.., se sídlem Praha 4, Golčova 485, PSČ 148 00, IČ 089 97 314, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, vložka C, oddíl 328889.

Autorské právo a ochranné známky

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na této internetové stránce. Všechna data a materiály na této internetové stránce jsou chráněna autorským právem a bez písemného souhlasu společnosti MyPlan Insurance s.r.o. je nelze použít jinak, než je uvedeno v těchto podmínkách. Uživatel bere tímto na vědomí, že nese odpovědnost za případné porušení těchto autorských práv. Není-li stanoveno jinak, obsah zveřejněný na této internetové stránce může být rozmnožován či rozšiřován pouze v nezměněné podobě, a to pouze k osobnímu neobchodnímu užití. Jakékoli jiné užití obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti MyPlan Insurance s.r.o.

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné značky na těchto internetových stránkách chráněny ve prospěch oprávněných subjektů. Toto platí zejména pro značky, typová označení, loga a emblémy.

Ochrana osobních údajů

Společnost MyPlan Insurance s.r.o. garantuje maximální ochranu osobních dat a údajů uživatelů. Přístup na stránky www.golfplan.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, v platném znění, a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email, telefon a další ve formulářích vyžadované.

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména spojené s reklamou a propagační činností, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů.

Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí a to na neomezeně dlouhou dobu. Souhlas může být odvolán písemnou formou doručenou na adresu: info@golfplan.org.

Informace o nabízených produktech

Veškeré informace uvedené v souvislosti s produktem golfové pojišttění jsou vždy aktuální. Společnost MyPlan Insurance s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen, podmínek i parametrů produktu.

Odkazy na internetové stránky nebo informace třetích stran

Na webových stránkách můžete naleznout odkazy na internetové stránky třetích subjektů, které Vám mají ulehčit přístup k dalším informačním zdrojům. MyPlan Insurance s.r.o. nemůže tyto internetové stránky nijak ovlivnit a nepřebírá tedy ve vztahu k těmto internetovým stránkám třetích stran žádnou odpovědnost.

Užívání internetové stránky koncovým uživatelem

Společnost MyPlan Insurance s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.golfplan.cz, a to bez ohledu na příčinu. Prohlížení internetových stránek www.golfplan.cz předpokládá znalost charakteristik výpočetní techniky a internetu a srozumění s veškerými riziky spojenými s jejich užíváním. Společnost MyPlan Insurance s.r.o. vybízí, aby každý uživatel těchto stránek učinil veškerá opatření na ochranu svých dat, přístupových údajů k účtům a programového vybavení. Prohlížení těchto stránek, jakož i dalších stránek, na které mohou odkazovat, je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele. Společnost MyPlan Insurance s.r.o. nenese odpovědnost za škodu vzniklou použitím informací zde zveřejněných ani nástrojů zde nabízených ke stažení. Internetové stránky www.golfplan.cz využívají dočasné soubory („cookies"), jejichž ukládání na pevný disk počítače může uživatel zamezit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče; tyto dočasné soubory lze z počítače rovněž kdykoliv odstranit.

Mimosoudní řešení sporů

Na základě právních předpisů jsme povinni Vás informovat, že Evropská komise zřídila online platformu pro mimosoudní řešení sporů, která se označuje ODR (Online Dispute Resolution Platform). Je připravena na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Pro Českou republiku je obecným subjektem pro mimosoudní řešení sporů Česká obchodní inspekce. Více informací na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-sp.... Poučení dle § 14 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. -- spotřebitel je oprávněn se v případě mimosoudního řešení sporu, kdy se nepodaří spor urovnat napřímo, obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát -- oddělení ADR, Štepánská 15, 120 00 Praha, web: adr.coi.cz Copyright © 2021 MyPlan Insurance s.r.o. Všechna práva vyhrazena!
Sjednat pojištění