Legislativní podmínky

LEGAL

Legislativní podmínky

Informace pro zájemce o pojištění 
(§ 66 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě) 

Mezinárodní pojišťovací broker
MyPlan Insurance s.r.o. (dále jen “GOLFPLAN”), Golčova 485, Praha 4, 140 00, IČ: 08997314, zapsané  v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 328889. 

Pojistitel
Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 044 85 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77229.

Dohled v pojišťovnictví
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha, Česká republika

Definice pojištění
Produkt GolfPlan poskytuje pojištění amatérským hráčům golfu, pojištěno je jejich golfové vybavení, odpovědnost za škody, úraz a další související rizika s provozováním golfové hry na území České republiky i v cizině. Bližší informace o pojištění naleznete v pojistných podmínkách. 

Doba platnosti pojistné smlouvy
Pojistná smlouva se uzavírá na 12, 24, 36 měsíců s automatickým prodloužením o zvolené období. Pojistná smlouva se stává platnou úhradou pojistného, není-li dohodnuto jinak. 

Způsob zániku pojistné smlouvy
Pojistná smlouva zaniká uplynutím doby, na niž bylo pojištění sjednáno, dohodou smluvních stran, nezaplacením pojistného na další pojistné období. Pojištění zaniká rovněž výpovědí dle § 22 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a odstoupením od pojistné smlouvy dle § 23 odst. 4 až 6 citovaného zákona. 

Způsob a doba placení pojistného
Pojistné období je 12,24,36 měsíců. Pojistné se platí najednou za celé jedno pojistné období (běžné pojistné). Pojistné je třeba zaplatit do 7 dnů, který jste při sjednávání počátku pojištění uvedli. Neučiníte-li platbu včas, naše nabídka pozbývá platnosti a pojištění nevzniká, nevznikne Vám tedy ani nárok na pojistné plnění.

Výše pojistného
Pojistné je závislé na výběru varianty pojištění, které si pojištěný vybere. 

Odstoupení od pojistné smlouvy dle § 23 odst. 4 až 6 zákona o pojistné smlouvě 
U pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku má pojistník právo bez udání důvodů písemně odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy.

Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již z tohoto pojištění plnil, a pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem (příp. obmyšlený), je ve stejné lhůtě povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného. 

Minimální délka trvání pojistné smlouvy
Pojistnou smlouvu lze sjednat minimálně na jeden rok. 

Právo platné pro pojistnou smlouvu
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

Použitý jazyk
Komunikace během trvání smlouvy uzavřené na dálku bude probíhat v češtině, pojistné podmínky a další informace jsou rovněž poskytovány v češtině. 

Bližší informace
Zájemce o uzavření pojistné smlouvy na dálku může na vyžádání obdržet od zprostředkovatele pojištění další informace o povaze shora uvedených skutečností na tel. (+420) 224 235 210, email golfplan@golfplan.cz

Pojistné podmínky
Pojistník může během trvání pojistné smlouvy uzavřené na dálku požádat zprostředkovatele pojištění o zaslání pojistných podmínek v tištěné podobě a změnit způsob komunikace na dálku. 

Zpracování osobních údajů
Pojišťovna a zprostředkovatel pojištění jsou oprávněni pro účely uzavření pojistné smlouvy a likvidace pojistné události zpracovávat (tzn. shromažďovat, ukládat na nosiče informací, vyhledávat, používat, uchovávat, třídit nebo kombinovat, blokovat a likvidovat) osobní údaje pojistníků a pojištěných (jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa bydliště) a v případě pojistné události související se zdravotním stavem rovněž citlivé údaje týkající se zdravotního stavu. Pokud tyto osoby (subjekty údajů) odmítnou uvedené údaje poskytnout, nemůže být pojistná smlouva uzavřena, resp. provedena likvidace pojistné události.

Pojišťovací makléři a obchodní partneři
GFA Insurance Services Praha s.r.o., Bartolomějská 11, 110 00, Praha 1, IČ 602 00 731
 

Sjednat pojištění